Skadefrekvens for båt er 3-4 % og for bil 18-20 % (Storebrand). Hver eneste bil er meget nøye utsatt for kontroll og godkjenning. Tallet på selvbygde biler er så godt som null. I båtparken derimot, er det et stort antall selvbygde båter eller båter der eierne har foretatt modifisering og ombygging.

Storebrand forlanger en vurdering av alle selvbygde båter før de påtar seg forsikringsansvar. Vurderingen blir foretatt av uavhengig takstmann eller kontrollinstitusjon. Båter som ikke er i samsvar med reglene, kan bli nektet forsikring.
Når skade skjer, og skade kan tilbakeføres til “åpenbare mangler”, kan det bli en avkortning helt ned til totalt erstatningsbortfall. Eieren av den selvbygde båten blir ansvarlig, også for den skade han har forvoldt på andre. Her kan det bli snakk om store summer. Njord har en verdi på 2,5 mill. kr. ferdig fra et båtbyggeri. Personskader kan også beløpe seg til mill. av kr.

Foreløpig har vi ikke amerikanske tilstander i Norsk erstatningsrett, heldigvis. Likevel mener Storebrand at jeg som selvbygger har “undersøkelseplikt” for så store prosjekter som Njord. Det betyr at jeg må gjøre meg kjent med alle de regler som gjelder. Juridisk betyr det at hvis ikke reglene er fulgt, har jeg opptrådt uaktsomt. Graden for uaktsomhet blir avgjørende for avkortning av forsikring.

Hvordan CE-merke

Direktivet inndeler båtene i klasser etter skroglengde og om de er havgående eller kun for bruk langs kysten m.m. Njord har skroglengde på 12,8 m og havner i klasse A for havgående fartøy. Den skal tåle signifikant bølgehøyde på mere enn 4 meter og vindstyrke på over 8 (Baufort skala).

CE-merking krever:
* Utførelse må dokumenteres i form av tegninger og beskrivelse. Det lages to tekniske filer.
* Testes for stabilitet og flyteevne.
* Produksjonen av båten skal være foretatt i henhold til modul G. Enhetsverifisering etter “one off” båter og undersøkes av produsent eller godkjent kontrollorgan for å sikre samsvar. Jeg må som selvbygger utfylle en samsvarserklæring for arbeidene.
* Brukerhåndbok utarbeides.
* Deler og utstyr som: dekksluker, ventiler, styring, drivstofftanker og slanger, pumper m.m. skal alle ha den nødvendige godkjennelse (CE-merket) for denne type båt.

Skal jeg være ærlig, ser jeg ikke på dette som noe problem. Oppføring av ett boligbygg i dag krever langt mere. Der må dessuten de forskjellige aktører være sentralt godkjent for sine fagområde for å kunne utføre arbeidene. Hvilken sentral godkjenning har dagens 15 trebåtbyggerier? Svar: ingen!

Har selvbyggeren først fått produktet sitt godkjent og CE-merket, har han langt flere muligheter. F.eks. kan båten leies ut uten risiko for å komme i erstatningsansvar. Njord kan f.eks. leies ut for kr. 15.000.- pr uke og det er fort gjort å få inn igjen de kr. 30.000.- som det koster å få båten godkjent.

Hva gjør selvbyggeren?

Min mening er at fritidsbåtdirektivet er til klar fordel for selvbyggeren. Vi har ingen ting å tjene på å prøve å omgå bestemmelsene i direktivet. Selvbyggerens situasjon er en stadig søken etter kunnskap. Vi mangler tvert imot regler. Videre finnes det lite av gode lærebøker og byggebeskrivelser. Under byggingen av Njord har dette vært min største frustrasjon. Og dette skjer i et fag som er en del av vår kulturelle identitet!
Min arbeidssituasjon som rådgivende ingeniør i byggteknikk er gjennomregulert av standarder. Dette skaper ikke bare vansker, men gir økt sikkerhet, bedre kommunikasjon mellom partene og luker ut useriøse aktører.
Kanskje trebåtbransjen vil oppleve det samme i fremtiden? Det er ikke mange år siden at nesten hver fjordtarm i Norge hadde sin egen oppfatning av hvordan en god båt skulle konstrueres. Bare se på Nordlandsbåten som er åpen og slank, sett opp mot skøytene på Vestlandet som er kraftige og heldekket. De ble konstruert på samme tid til samme bruk. Forlisene med Nordlandsbåter var så mange at hele kystsamfunn manglet menn.

Viktige egenskaper

Viktige egenskaper for en selvbygger er å være nysgjerrig og kunnskapssøkende og å ha et bevisst forhold til kvalitet. Uten en slik innstilling råtner produktet ditt bort og du ender opp som en frustrert og misfornøyd båteier. Selvbyggerens viktigste karaktertrekk er oppfinnsomhet, vilje og energi. Har du i tillegg utført større arbeider tidligere, uten å gi opp, er selvbygging virkelig noe for deg. Riktig organisert er selvbygging en glede og lykkefølelse som langt flere burde vært forunt.